Anunturi

ANUNTURI IN BAZA HOTARARII GUVERNULUI NR.209/2019 PENTRU APROBAREA CADRULUI GENERAL

PRIVIIND REGIMUL JURIDIC AL CONTRACTELOR DE CONCESIUNE A SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE
ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE PUBLICA DESCHISA

( DESCARCA ANUNT )

Anunt din 28-08-2023

„Art. 15. – (1) Utilizatorii de terenuri cu destinaţie agricolă înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ale căror suprafeţe cu culturi agricole au fost calamitate în procent de peste 30%, depun înştiinţări scrise la unitatea administrativ – teritorială pe a cărei rază se află terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, până cel târziu la data de 15 octombrie pentru culturile  agricole.

(2) Înştiinţările scrise, care se întocmesc conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la

prezentul regulament, cuprind datele de identificare ale utilizatorului de teren agricol, datele deidentificare ale suprafeţei calamitate, respectiv număr bloc fizic şi număr parcelă agricolă,suprafaţa parcelei agricole calamitate, cultura calamitată, cu specificarea dacă suprafaţa calamitată se află în zonă irigabilă.”

descarca instiintare

Fond cinegetic – 2023

Fisa fond ginegetic – ( descarca document )

ANUNT din 03.02.2023

Primaria Comunei Tifeti judetul Vrancea,
organizeazä examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior a functionarului
public careocupä functia publica de consilier, clasa I, grad profesional principal gradatia 4
in cadrul compartimentului Achizitii Publice din aparatul de specialitate al
primarului comunei Tifeti, in data de 06 martie 2023, ora 10,00 — proba scrisa,
la sediul Primariei comunei Tifeti, judetul Vrancea – Sala de sedinte.

Mai multe detalii gasiti in – Anunt – (descarcare document)

descarca formular inscriere

Informare

TABEL CENTRALIZATOR CU AUTORIZATIILE DE CONSTRUIRE
ELIBERATE DE COMPARTIMENTUL URBANISM IN LUNELE :IANUARIE,
FEBRUARIE, APRILIE,MAI ,IUNIE, IULIE ,AUGUST, SEPTEMBRIE 2022:

Descarca document

TABEL NOMINAL – CENTRALIZATOR CU CERTIFICATELE DE URBANISM
ELIBERATE DE COMPARTIMENTUL URBANISM IN LUNELE :IANUARIE,
FEBRUARIE, APRILIE,MAI ,IUNIE, IULIE ,AUGUST, SEPTEMBRIE 2022:

Descarca document

Anunt licitatie din 05.04.2022

Comuna Tifesti , cu sediul în localitatea Tifesti, județul Vrancea, str. Principala 1, nr.591, cod fiscal 4350661, nr tel /fax 0237269728 , adresa email primaria.tifesti@yahoo.com organizează licitație publică cu ofertă în plic închis în vederea închirierii unei Suprafaţa totală de 29,6971 ha păşune comunală – (descarca document)

Anunt din 11.02.2022


Privind inscrierea in lista candidatilor pentru personalul de recensamant in vederea prestarii serviciilor aferente RPL2021 in teritoriu
Mai multe detalii in : (descarca document)

Anunt din 04.02.2022

ANUNȚ CONCURS

Primăria comunei Țifești, județul Vrancea , organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuție vacant de muncitor calificat I în cadrul Serviciului de alimentare cu apă subordonat Consiliului Local al comunei Țifești, județul Vrancea.

Mai multe detalii gasiti in documentul de descarcat –

(descarca document)

Afis – Recensamant general agricol -runda 2020

Pliant Recesamant General Agricol – runda 2020 – (descarca pliant)

In atentia fermierilor – masuri de clima si mediu din PNDR 2014-2020 (descarca document)

Raportul Anual al Primarului pentru anul -2020 – (descarca document)


Anunt din data de 25.03.2021-Afisarea Proiectului de Buget local pentru anul 2021 (descarca document)

ANUNT TITLURI/SOMATII – EXECUTARI SILITE din 24-12-2020

ANUNT COLECTIV – Titluri executorii si somatii – 2020 –

pentru comunicarea prin publicitate
In temeiul prevederilor art. 47 alin.(5)lit.b si ale prevederilor alin(6)-(7) din
Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte
administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

(descarca document).

Anunt din 04-12-2020

Anunt prealabil priviind afisarea publica a documentelor
tehnice ale cadastrului (descarca document)h

ALEGERI – 2020-

DELIMITAREA SI NUMEROTARE SECTIILOR DE VOTARE DIN COMUNA TIFESTI (descarca document)

Anunt din data de 11.11.2020

ANUNT DE PUBLICITATE PRIVIIND ACHIZITIA DE MATERIALE DE PROTECTIE SI SUBSTANTE DEZINFECTANTE (descarca document)

Anunt din data de 03.03.2020

Rezultatele finale la concursul din 28.02.2020- 03.03.2020 organizat pentru ocuparea postului de CONSILIER DEBUTABT din data de 03.03.2020 – (descarca document )

Anunt din data de 03.03.2020

Tabel cu rezultatele la proba interviu organizat pentru ocuparea postului de consilier debutant din data de 03.03.2020 – (descarca document )

Anunt din data de 29.02.2020

Tabel cu rezultatele la proba scrisa a examenului organizat pentru ocuparea postului de consilier debutant din data de 29.02.2020 – (descarca document )

Anunt din data de 19.02.2020

Tabel cu rezultatele selectiei din data de 19.02.2020 a dosarelor candidatilor inscrisi la concursul din ziua de 28.02.2020 pentru ocuparea postului de consilier debutant – (descarca document)

ANUNT din 29.01.2020

Primaria Comunei Tifesti – Organizeaza concurs de recrutare Consilier , clasa I, grad profesional
debutant in cadrul Compartimentului Registru Agricol, in urmatoarele conditii: – (descarca document)

1. Probele stabilite pentru concurs : lucrare scrisa si interviu.
2. Conditiile de desfasurare a examenului :
– dosarul de inscriere se depune incepand cu data de 29.01.2020 pana la data de 17.02.2020 , ora 16.00;
– proba scrisa se desfasoara in data de 28.02.2020 – ora 10.00
– interviul la data de 03.03.2020 – ora 10.00
3. Conditiile specifice de participare :
Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in unul dintre domeniile de
licenta : agronomie-specializare agricultura, horticultura-specializarea horticultura sau stiinte administrative-specializarea
adminitratie publica.
4. Locul de desfasurare a concursului : sediul Primariei Tifesti, judetul Vrancea.
5. Dosarele se depun la : sediul Primariei Tifesti, Comuna Tifesti, judetul Vrancea, str. Principala nr. 1.

In vederea participarii la concurs, candidatii depun dosarul de concurs, care va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

1. Formularul de inscriere prevazut in anexa nr.3 – editabil – (descarca document)
2. curiculum vitae, modelul comun european;
3. copia actului de identitate;
4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
5. copie a diplomei de studii universitare ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
6 copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca;
7. copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul
de familie al candidatului;
8. cazierul judiciar;
9. Declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Secutritatii
sau colaborator al acesteia. – editabil – (descarca document)
Precizari : copiile de pe actele prevazute se prezinta in copii legalizate sau insotite de documente originale, care se certifica pentru conformitatea
cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

ANUNT din 12.07.2019

U.A.T COMUNA TIFESTI este interesata sa cumpere
teren intravilan – (descarca document)

ANUNT din 27.06.2019

ANUNT PREALABIL PRIVIIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI (descarca document)

ANUNT din 23.05.2019

ANUNT PREALABIL PRIVIIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI (descarca document)

ANUNT din 19.07.2018

Anunt de consultare asupra propunerilor preliminare PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA TIFESTI (descarca document)

ANUNT din 22.06.2018

Nr. 3159 din 22.06.2018 – Anunt prealabil priviind Afisarea Publica a Documentelor Tehnice ale Cadastrului  (descarca document)

ANUNT din 12.04.2018

Nr. 1734 din 12.04.2018 – Anunt prealabil priviind Afisarea Publica a Documentelor Tehnice ale Cadastrului  (descarca document)

ANUNT 2017 !!!

Beneficiarii SIBECHI AURELIAN-GABRIEL si CECANAU OANA-MIHAELA anunta publicul interesat asupra intentiei de elaborare P.U.Z. LOCUINTA P+M, in Jud. Vrancea, Com. Tifesti, Sat Batinesti, T.116, P.3047 Obiectivele documentatiei de urbanism de tip P.U.Z. sunt modificarea functiunii terenurilor din zona studiata, introducerea unei suprafete de 10285 mp in intravilan si stabilirea unui regulament local pentru reglementarea dezvoltarilor ulterioare.
Informatiile privind intentia de elaborare P.U.Z. LOCUINTA P+M pot fi consultate la

Primaria Com. Tifesti : Telefon : 0237.269.728 Fax : 0237.269.728
Web : http://www.primariatifesti.ro/

Elaboratorul P.U.Z. va fi S.C. ANARECOM REGIOSERV S.R.L.-D: Adresa : Mun. Galati, Str. Romana, nr. 1, Ap. 8

Telefon : 0740.150.871

E-mail: anarecom.regioserv@yahoo.ro
Observatiile sau semnalarile pot fi transmise in termen de maxim 15 zile de la data publicarii anuntului.